دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» صندوق های سرمایه گذاری » فراصندوق ستارگان
رسانه جدید
صندوق سرمایه گذاری فراصندوق ستارگان اولین صندوق های سرمایه گذاری صندوق در صندوق در ایران می باشد . در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تحت شماره ۴۸۲۶۶ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ تحت شماره ۱۱۶۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. همچنین مجوز فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۲-۶۱۲۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ صادر شده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان و مشارکت در تأسیس آنها است. صندوق می تواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری است. مدت فعالیت صندوق به موجب آگهی تاسیس صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ به مدت ۱۰ سال است.

ارکان صندوق

مجمع صندوق، دارندگان حداقل یک درصد واحدهای سرمایه گذاری یا نمایندگان قانونی آن ها صندوق مطابق ماده 31 اساسنامه مجاز به حضور در مجمع صندوق می باشند. سرمایه گذاران یاد شده به ازای هر واحد سرمایه گذاری یک حق رأی دارند.

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه گذاری: سرکار خانم منیره لطف اللهی شبستری، جناب آقای مهدی انواری، جناب آقای مسعود رمضانپور

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com