دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» اخبار، تحلیل وگزارش » اخبار » ارزشگذاری
گزارش ارزشگذاری سرمایه گذاری کارآفرین
گزارش ارزشگذاری سهام سرمایه گذاری کارآفرین ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: خدمات مرتبط با صنعت فعالیت های خدماتی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت نیروگاه آبادان
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت نیروگاه آبادان ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: برق مرتبط با صنعت نیروگاه برق ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت نان هدیه طلایی ایرانیان
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت نان هدیه طلایی ایرانیان ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: نان و محصولات غذایی مرتبط با صنعت صنایع غذایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت جهان پرلیت-زمین و سوله
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت جهان پرلیت-زمین و سوله ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: قطعات بتنی سبک مرتبط با صنعت صنعت ساختمان ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت کاغذ تحریر
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت کاغذ تحریر ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: کاغذ A4 مرتبط با صنعت صنایع چوب و کاغذ ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت اوره لردگان
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت اوره لردگان ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: اوره مرتبط با صنعت صنایع شیمیایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت دانه پرداز خمین
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت دانه پرداز خمین ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: خوراک دام مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت مرغ مادر دربار
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت مرغ مادر دربار ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: جوجه یکروزه مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت خرمدشت کردستان
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت خرمدشت کردستان ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: فرآورده های تبدیلی کشاورزی مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت صبا مرغ زنجان-وثیقه
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت صبا مرغ زنجان-وثیقه ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: گوشت مرغ مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت قارچ نگین فصل
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت قارچ نگین فصل ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: قارچ خوراکی مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت فرالبن آستارا
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت فرالبن آستارا ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: محصولات لبنی مرتبط با صنعت صنایع غذایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت متین کف پوش
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت متین کف پوش ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: انواع پارکت و سقف کاذب مرتبط با صنعت صنعت ساختمان ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت صبا مرغ زنجان
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت صبا مرغ زنجان ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: تولید گوشت و کشتارگاه صنعتی مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت کود ترکیبی مارلیک-وثیقه
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت کود ترکیبی مارلیک-وثیقه ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: کودهای شیمیایی مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت گل چشمه سیاه بیشه
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت گل چشمه سیاه بیشه ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: ماهی پرورشی مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت نگاران چوب شکوه-دارایی
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت نگاران چوب شکوه-دارایی ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: محصولات چوبی مرتبط با صنعت چوب و کاغذ ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت کود ترکیبی مارلیک
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت کود ترکیبی مارلیک ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: کود ترکیبی مارلیک مرتبط با صنعت صنایع شیمیایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت لارما پوشش (ضد زنگ)
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت لارما پوشش (ضد زنگ) ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: مبدل زنگ آهن نانو مرتبط با صنعت صنایع شیمیایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت هربی فارمد
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت هربی فارمد ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: دارو و مواد بیولوژیک مرتبط با صنعت بهداشت و درمان ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت کشت و صنعت جیرفت
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت کشت و صنعت جیرفت ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایحاد صنایع و فرآورده های کشاورزی و دامی مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت تابان تهویه زرین پاسارگاد
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت تابان تهویه زرین پاسارگاد ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: وسایل تهویه مطبوع خانگی مرتبط با صنعت صنعت ساختمان ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت پتروشیمی مهر پترو کیمیا
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت پتروشیمی مهر پترو کیمیا ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: محصولات شیمیایی مرتبط با صنعت پتروشیمی و صنایع نفت و گاز ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: فعالیت های خدماتی مرتبط با صنعت صنعت ساختمان ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت قارچ سهند مراغه
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت قارچ سهند مراغه ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: قارچ خوراکی مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری کارآفرین
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری کارآفرین ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: مشاوره سرمایه گذاری و مالی مرتبط با صنعت خدماتی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت آوازه تلاش هفت چشمه
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت آوازه تلاش هفت چشمه ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: بسته بندی حبوبات خشک مرتبط با صنعت صنایع غذایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهان
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهان ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: نرم افزارهای رایانه ای مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت وثیقه کیا الکترود شرق
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت وثیقه کیا الکترود شرق ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: الکترود مرتبط با صنعت برق و الکترونیک ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت نیکو گستر غرب
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت نیکو گستر غرب ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: فرآورده های نفتی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت سامان سرمایه هما
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت سامان سرمایه هما ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: اپراتورهای تلفن همراه مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت سلامت الکترونیک برکت
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت سلامت الکترونیک برکت ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: اپراتور مجازی تلفن همراه مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت ابداع گران سلامت نیروانا
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت ابداع گران سلامت نیروانا ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: تولید انواع لوازم یکبار مصرف پزشکی و بهداشتی مرتبط با صنعت بهداشت و درمان ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت وثیقه ابداع گران سلامت نیروانا
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت وثیقه ابداع گران سلامت نیروانا ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: تولید انواع لوازم یکبار مصرف پزشکی و بهداشتی مرتبط با صنعت بهداشت و درمان ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت خوشه مهر آریان
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت خوشه مهر آریان ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: محصولات غذایی مرتبط با صنعت صنایع غذایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت اقیانوس طعام
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت اقیانوس طعام ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: محصولات غذایی مرتبط با صنعت صنایع غذایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت طپش زمان آساک برتر-دارایی بدهی جاری
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت طپش زمان آساک برتر-دارایی بدهی جاری ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: جعبه ساعت و ... مرتبط با صنعت صنایع چوب و کاغذ ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت رادمان تجهیز درمان پارس
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت رادمان تجهیز درمان پارس ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: تجهیزات پزشکی مرتبط با صنعت بهداشت و درمان ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت شرکت بوران کاوه-وثیقه
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت شرکت بوران کاوه-وثیقه ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: محصولات سردخانه ای مرتبط با صنعت کشاورزی و دامپروری ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت خوشه سار کارن و آراد-وثیقه
گزارش ارزشگذاری سهام شرکت خوشه سار کارن و آراد-وثیقه ،محصولات هدف گذاری شده در طرح: تولید و بسته بندی مواد غذایی مرتبط با صنعت صنایع غذایی ، دپارتمان ارزشگذاری طرح ها و سهام شرکت ها

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com